برچسب » کارآمدی نظام اسلامی

3 سال قبل

حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت پهلوی؟

شبهه ۶: در راه این انقلاب، خون های فراوان داده و سختی های زیادی کشیده شده؛ اما آیا جمهوری اسلامی توانسته برای ما مردم کاری کند؟ آیا واقعا وضع مردم از دوران پهلوی بهتر شده است؟ حکومت جمهوری اسلامی بهتر است یا حکومت پهلوی؟ پاسخ: در ابتدا لازم به ذکر است که برای مقایسه بین […]

3 سال قبل

آیا نظام اسلامی نا کارآمد است؟

شبهه ۵ برخی افراد با ذکر پاره ای از شاخص های توسعه، نظام اسلامی را درمقایسه با نظام غرب، ناکارآمد می نامند. آیا نظام اسلامی نا کارآمد است؟ ✅پاسخ: ?مقایسه میان دوچیز، جزئی از طبیعت انسان است. اما چنین مقایسه ای اساسا غلط است؛ زیرا کارآمدی هر حکومتی را بر اساس سه مؤلفه ی اهداف، […]