برچسب » موسی نبی

3 سال قبل

وادی دلپذیر ولایت

وادی دلپذیر ولایت، ظرایفی دارد که گاهی فقط از طریق شعر قابل انتقال است. چرا که شعر، یعنی ریزبینی…یعنی دقت در آیینه طبع…که بازتاب اندیشه های عقلی در آن آیینه است. «ژولیده نیشابوری» در این اثر خود، ولایت را به خوبی با زبان شعر بیان نموده است: ولایت چیست؟ اصل آفرینش کلید قفل سیر درک […]