برچسب » مطیعۀ ولایت

2 سال قبل

عاشق حیران…

عاشق شدیم عاشق حیران ما شدند قومی اسیر زلف پریشان ما شدند آنقدر عاشقیم که عشاق روزگار مبهوت اشتیاق گریبان ما شدند روح القدس شدیم و تمامی شاعران گرم غزل سرایی دیوان ما شدند یوسف شدیم و بهر تماشای حال ما صد ها عزیز راهی زندان ما شدند آنقدر آمدیم و مسلمان او شدیم آنقدر […]