برچسب » دستاوردهای انقلاب

2 سال قبل

آیا نظام اسلامی نا کارآمد است؟

شبهه ۵ برخی افراد با ذکر پاره ای از شاخص های توسعه، نظام اسلامی را درمقایسه با نظام غرب، ناکارآمد می نامند. آیا نظام اسلامی نا کارآمد است؟ ✅پاسخ: ?مقایسه میان دوچیز، جزئی از طبیعت انسان است. اما چنین مقایسه ای اساسا غلط است؛ زیرا کارآمدی هر حکومتی را بر اساس سه مؤلفه ی اهداف، […]