برچسب » حضرت پدر

2 سال قبل

حضرت آفتاب، ذره را دریاب!

حضرت آفتاب، ذره را دریاب! ازشما گفتن، ادعای بزرگی است؛ ذره ای چون من را نه، توانش نیست. این بی گدار به آب زدنم، مرا در اقیانوس تو غرق می کند… و این غرق شدن همان تمنای دل من است آقا… ای آفتاب عالم تاب، که بی چشم‎داشت بر دل‎های مردمان تاریخ زندگی می بخشی. […]