برچسب » ایمانی دیر هنگام

3 سال قبل

به کجا چنین شتابان؟

مهمانت شده ام. روبرویم نشسته ای، با چهره ای که همیشه با لبخند زینتش می دهی. راه من و تو از۲۰ سال پیش از هم جدا شد. از همان روزی که تو با همین لبخند دستانم را فشردی و خبر نزول اولین فرشته در زندگی ات را دادی. من همانجا فاتحه ی پیشرفتت را خواندم؛ […]